ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Успоредно с проектите за ПВР на изпълняваните обекти, фирмата е проектирала или участвала в проектирането на десетки обекти. Като по-големи от тях са:

 • Язовир “Беласица” – Инвеститор Община Петрич
 • Промишлено Водоснабдяване КМП Пещера – Инвеститор КМП Пещера
 • ВЕЦ “Ал Хюсеин” – Сирия – Гл. Изпълнител “Водпроект”
 • ВЕЦ “Пловдивци” – Гл. Изпълнител “Водоканалпроект”
 • Язовир “Гиндири” – Нигерия – Гл. Изпълнител “Компакткомерс”
 • Изкуствени Влажни Зони “Белене” и “Калимок – Бръшлен” – Гл. Изпълнител “Монтгомери Уотсън Харза” Инвеститор МОСВ
 • МВЕЦ “Буйново” – Гл. Изпълнител “Стамболиев и сие”
 • МВЕЦ “Караш” – Инвеститор “Биолика Енерджи”
 • Проект за технологични взривни работи, гр. Пирдоп – Инвеститор „Аурубис България” АД
 • Проект за специални взривни работи при изкопа за преливник и проект за технологично разработване на кариера за добив на скална маса за яз. Луда Яна – Инвеститор „Ипсилон Консулт” ЕООД
 • Проект за взривни работи на Портална конструкция на наклонена шахта (НШ) „Бърдото“ и работна площадка в УПИ I 73.1, 73.5, кв. 129 по рег. План на гр. Брезник-Инвеститор Евро Алианс Тунели АД

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИЗПЪЛНЕНИТЕ НИ ОБЕКТИ