КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Фирмата разполага с високо квалифициран персонал за пробивно – взривни работи, сертифицирани със свидетелства за правоспособност за проектиране(І-ва степен), ръководене и извършване на взривни работи издадено от съответните компетентни органи.

В зависимост от сложността на обектите фирма “ХИДРЕКС“ ООД е привличала и има възможност да привлича външни консултанти и изпълнителски кадри.