ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Политиката по управление е част от цялостната визия и политика на „ХИДРЕКС“ ООД.
Политиката по управление на качеството, околната среда и ЗБР е насочена към предоставяне на професионални и качествени услуги при извършване на основните дейности, съобразно приложимото национално и европейско законодателство, стандартите на компанията, фирмената култура и изискванията на пазара, носещи максимална полза за организацията и нейните заинтересовани страни.
Ръководството, лично и с помощта на своите служители, се ангажира в постоянното придържане към Политиката по управление, като заявяват своите стратегически цели и ангажименти:
 • разширяване на заемания пазарен дял;
 • повишаване на качеството на предлаганите услуги в съответствие със законовите и други изисквания, вкл. по отношение на управлението на околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • стремеж към работа, съобразена с опазването на околната среда;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания;
 • премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;
 • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;
 • използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите в организацията;
 • ефективно използване на наличните ресурси- материални, човешки и финансови, вкл. минимизиране на загубите;
 • развиване и подобряване на познанията, свързани с новите технологии и иновациите, по отношение на основните дейности;
 • постигане и запазване на ангажираност на всички работещи с Политиката и целите по качеството, околната среда и ЗБР, консултиране и участие на работниците;
 • постоянна мотивация на работещите от името и за сметка на организацията;
 • поддържане и непрекъснато развитие на лидерските качества на ръководството;
 • поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;
 • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление.
За реализация на политиката си ръководството на „ХИДРЕКС“ ООД прилага следните основни принципи:
 • лидерство- водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството, околната среда и ЗБР;
 • управлениена риска- определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действие за овладяване на тяхното въздействие;
 • прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
 • оптимизиране на ресурсите;
 • поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
 • непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на ИСУ;
 • приобщаване на персонала чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията.
Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност ще се спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на постоянно подобряване на ИСУ.

Като управители на „ХИДРЕКС“ ООД, декларираме личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика по управление на качеството, околната среда и ЗБР.

Дата: 10.02.2020г.